Grijaći kabeli

Grijanje ulaznih rampi, stepenica i staza

Grijanjem vanjskih nenatkrivenih površina sprječavamo njihovo zaleđivanje, a također ubrzavamo topljenje snijega. Na taj način omogućavamo nesmetan promet motornih vozila ili pješaka.

Mogu se grijati bilo koje površine, kao npr.:ulazne rampe u garaže, stepenice, staze parkirališta, strmi prilazi objektima, predulazi objekata, sportski tereni, mostovi, aerodromske piste.

Potrebna snaga iznosi:

  • 200-250W/m2 – staze, predulazi, parkirališta
  • 300W/m2 – ulazne rampe, strmi prilazi

Grijači se montiraju 3-5cm od gornje (gazne) površine, ako se ugrađuju otporni grijači, a 5-7cm ako se ugrađuju samoregulirajuće grijaće trake.

Upravljanje grijačima vrši se pomoću kontrolno upravljačke jedinice VIA-DU-20, koja u kompletu sadrži sondu vlage i temp. tla, te sondu temp. okoline. Grijači se uključuju SAMO ako se zadovolje dva uvjeta, a to su: vlaga ili snijeg i temp. tla u zoni smrzavanja. Ako se jedan od ta dva uvjeta izgubi, grijači se isključuju. Dodatni senzor temp. okoline uključuje grijače kada temp. zraka u kratkom vremenu naglo padne. To je predznak padanja ledene kiše. Na taj se način predgrije tlo i spriječi njegovo zaleđivanje.